คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

1. บทนำ

          บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ และเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งนี้ การดำเนินการของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ (“ประกาศ”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านทีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. นิยาม

          “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างเหมาบริการ ผู้เข้าเยี่ยมชมผู้มาติดต่อ ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจของ บริษัทฯ พนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

          “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ
ผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          “ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวมการบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืนการปรึกษา การใช้การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

          “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. รายละเอียดทั่วไป

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดประกอบธุรกิจผลิต แปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหล็กการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

          4.1 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดโดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงกรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับพนักงานหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยเอกสาร หรือทางออนไลน์เพื่อสมัครงาน หรือให้บริการ หรือใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด เป็นต้น

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู “นโยบายการใช้คุกกี้”

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้รับมาจากบุคคลภายนอก: บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

          4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายหรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

          5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้ ลูกค้า และผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจาก บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรง หรือทางอ้อมคู่สัญญาผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญา หรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้าผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพใน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดและบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันบุคลากรของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการหรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดและหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

          ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดทั้งที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือวาจาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงานและหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

          5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดโดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้รับมาจากบุคคลภายนอกเช่น ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ

          ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

          ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ

         ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TradingAccount)ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผลข้อมูลการฝาก/ถอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์

          ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาทิชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการเข้าใช้บริการต่างๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่านข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด(ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือทีมงานของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

          ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่นข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเภทของเบราว์เซอร์(Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

          ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การประชุมและการทำงาน อาทิประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษาผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษาข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียนวันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงานข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดยบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้างข้อมูลอื่นๆอาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา

          5.3 ในกรณีที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อน วันที่1 มิถุนายน 2565
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          6.1 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า“วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการการดำเนินธุรกิจซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่านความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่
ระบุข้างต้นหรือตามกรณีที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่านและบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

วัตถุประสงค์ที่กำหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

          (ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

          การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดตามกฎหมายใด ๆที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล

          (ข) เพื่อให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต แปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหล็ก ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการทำสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า และเพื่อทำให้แน่ใจว่า บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะสามารถให้บริการข้อมูล
ดังกล่าวแก่ท่าน และบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเข้าดูข้อมูลบริษัท เพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลบริษัทรายละเอียดรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าชม บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดตามกฎหมายใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดการให้บริการข้อมูลผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ข้อมูลสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ถือครองเช่น เงินปันผล สิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการจองซื้อหุ้น เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน

          (ค) เพื่อการพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอหรือข้อสอบถามจากท่าน เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน
(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจต่างๆของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด
          (ง) เพื่อการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด
จะสามารถให้บริการสินค้าและข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดทำสื่อส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิ การจัดอบรมให้Supplier  การตรวจเยี่ยม Supplier การตรวจติดตาม Supplier
การจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจัดอบรม รวมถึงการบันทึกภาพถ่ายบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เกี่ยวกับการการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาทิ แอปพลิเคชันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน
(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)ก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

          (จ) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาสินค้าบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะสามารถให้คำแนะนำหรือบริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือเพื่อการสอบถามหรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของท่านหรือสำรวจความคิดเห็น และข้อร้องเรียนการแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินค้าของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดและส่งมอบสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้แก่ท่านเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรรวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน (หรือบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการสินค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาทิเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ เพื่อการศึกษาวิจัย จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนการพัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่านเพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

          (ฉ) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากรและในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกงาน(แล้วแต่กรณี) และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงานตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านรวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับท่านเพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล และการเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดตามกฎหมายใด ๆที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

          (ช) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติและดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดการบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดกับท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้าค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) (หากมี) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดกับท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่บังคับใช้กับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

          (ซ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการการจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนี้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจการทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเพื่อควบคุมการเข้าออกอาคารและเพื่อทำให้มั่นใจว่าอาคารและพื้นที่ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดมีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อบุคลากรของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดและผู้มาติดต่อบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดรวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้าสังเกตและตรวจตราการเข้าออกอาคารสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ห้องที่มีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการและพื้นที่อื่น (รวมเรียกว่าอาคารและพื้นที่”)ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดโดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่นการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย หรือการทำร้ายร่างกาย เพื่อการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

          (ฌ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดแจ้งให้ท่านทราบณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเมื่อบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้หรือเมื่อบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่านโดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

          6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ6.1ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจมีผลกระทบทางกฎหมายหรือบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่านหรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่านหรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

          6.3 ในกรณีที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าวท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       7.1 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

       บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดและให้หมายความรวมถึงกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดและศาลสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนในประเทศไทย อาทิสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมธนาคารไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นายหน้าซื้อขาย ค้าหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุงหรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

          7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

          7.3 ในกรณีที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          7.4 ในกรณีที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทางองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอในบางกรณี บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          8.1 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

          8.2 บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดโดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

          บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร สินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดนั้น บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 13. (วิธีการติดต่อบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด) ด้านล่าง

          10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านรวมถึงขอให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

          10.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติรวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          10.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะดำเนินการดังกล่าวหากบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมายหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางสถิติเว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผลโปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ไม่ให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

          10.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านอาจขอให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ10.3หรือเมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

          10.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตาม ข้อ 10.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทนบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 10.3 เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตาม ข้อ 10

          10.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
          ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

          10.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
          ในกรณีที่บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

         10.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
           หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดโปรดติดต่อบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ13. (วิธีการติดต่อบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดด้านล่างในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้าเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่ บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

11. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสมและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงานลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลายหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

          การให้บริการของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเท่านั้น บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดก็ตาม ทั้งนี้ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

13. วิธีการติดต่อ

          หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดhttps://www.thaipremiumpipe.com นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดผ่านทาง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเลขที่ 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 034-845438-41 โทรสาร: 034-845442 อีเมล์  hr@thaipremiumpipe.com หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้ อีเมล : chanakan.l@thaipremiumpipe.com

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

15. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

          บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดอาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดแนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว
ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565